Υδραυλικά

Υδραυλικές Εργασίες

Υδραυλικές Εργασίες

Σχετικά με την συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
- Γίνεται επιτόπου επίσκεψη στο κτίριο από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας στην οποία καταγράφονται οι υφιστάμενοι εξοπλισμοί και οι ανάγκες συντήρησης τους.


- Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των αναγκών, του ωραρίου επισκέψεων συντήρησης κ.λ.π.
- Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προληπτικής συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.
- Σύνταξη εντύπων με τις εργασίες που θα εκτελούνται ανά συντήρηση (Τα έντυπα αυτά συμπληρώνουν οι τεχνικοί σε κάθε επίσκεψη και κοινοποιούνται στον διαχειριστή ώστε να υπάρχει έλεγχος της διαδικασίας)
- Καθορισμός χρονικών ορίων επέμβασης σε περίπτωση διορθωτικής συντήρησης.

Οι επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης – επισκευής βλαβών συνήθως χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
- Επεμβάσεις άμεσης ανάγκης σε περίπτωση που η βλάβη επηρεάζει την λειτουργία του κτιρίου (π.χ. μερική διαρροή νερού, πλήρης διαρροή απώλεια νερού).
- Επεμβάσεις επισκευών εξοπλισμού όταν η βλάβη δεν επηρεάζει άμεσα την λειτουργία του κτιρίου με χρόνο απόκρισης την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Εκτέλεση νέων εγκαταστάσεων ή αλλαγών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή δίνεται πρώτα οικονομική προσφορά στην οποία διευκρινίζεται και ο χρόνος εκτέλεσης της εργασ